Wij zitten in met jouw privacy

Privacybeleid

Katholieke Universiteit Leuven (“wij” of “KU Leuven”) vindt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of dit werkelijk gedaan wordt of niet.

Deze Privacyverklaring beoogt jou op een duidelijke en transparante manier informatie te geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken deze alleen in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring is van toepassing bij het gebruik van eTeacher en alle daarbij horende inhoud, alsook wanneer je met ons communiceert via e-mail of via de website (www.eteacher.be) (hierna de “Diensten” genoemd).

Gelieve deze Privacyverklaring aandachtig te lezen en je vertrouwd te maken met de inhoud ervan alvorens gebruik te maken van de Diensten.

Zodra je gebruik maakt van eTeacher en de daarbij horende diensten wordt jou als Gebruiker gevraagd je kennisname van deze Privacyverklaring en de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens te bevestigen op de wijze zoals in deze Privacyverklaring beschreven staat. Indien je jonger bent dan 13 jaar, gelieve onze Diensten dan niet te gebruiken.

1. Contactgegevens

Vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring of klachten over aan onze verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen verstuurd worden naar team@eteacher.be of:

Tom Schrijvers
KU Leuven
Departement Computerwetenschappen
Celestijnenlaan 200A, bus 2402
3001 Leuven, België

Voor klachten, waarvoor geen oplossing werd gevonden na het indienen van jouw verzoek, gelieve dpo@kuleuven.be te contracteren of:

Katholieke Universiteit Leuven
Juridische Dienst
Functionaris voor Gegevensbescherming voor Wetenschappelijk Onderzoek
Krakenstraat 3, bus 5516
3000 Leuven, België

2. Definities

“Gebruiker” betekent de leerkrachten en leerlingen aan wie KU Leuven toegang verleent tot eTeacher op vraag van de School.

“School” betekent de organisatie die een licentieovereenkomst heeft gesloten met KU Leuven voor het gebruik van eTeacher.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals voorzien in de GDPR is de instantie die beslist waarom en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Zelfs als de verwerking zelf gebeurt door een andere persoon, blijft deze instantie die de instructies heeft gegeven voor de verwerking de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de meeste verwerkingen van jouw persoonsgegevens voor de Diensten treden wij enkel op als verwerker in opdracht van de School die de verwerkingsverantwoordelijke is. Wij verwerken slechts in beperkte gevallen ook jouw persoonsgegevens zonder opdracht te krijgen van de School. Deze gevallen zijn opgesomd in punt 4.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen we, hoe komen we eraan en waarom hebben we ze nodig?

De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kunnen verschillend zijn naargelang de Diensten die we aan u verlenen. We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen die rechtstreeks of onrechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt:

 • Voornaam en achternaam, school, klas en e-mailadres om de nodige informatie over eTeacher te geven en voor het beantwoorden van jouw vragen en bezorgdheden rechtstreeks aan ons gericht.
 • Inloggegevens, zoals paswoorden en andere veiligheidsgerelateerde informatie voor authenticatie en toegang tot eTeacher.
 • Gebruikersinformatie, zoals je navigatiegedrag binnen onze Diensten en welke elementen van onze Diensten je het meest gebruikt, ingediende oefeningen, tijdstip van indienen, gegenereerde feedback, score en gekozen avatar alsook andere informatie die door jou wordt gedeeld met ons over het gebruik van onze Diensten om onze Diensten continu te kunnen verbeteren en voor een optimale en persoonlijke gebruikerservaring.
 • Informatie omtrent computer, apparatuur en netwerk zoals IP-adres, browsertype en -versie en locatie om onze Diensten continu te verbeteren.
 • Ingediende oefeningen, tijdstip van indienen, gegenereerde feedback en score voor het uitvoeren van academisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ontwikkeling van programmeertalen en automatische tools om implementatie te verbeteren. Deze persoonsgegevens zullen eerst gepseudonimiseerd worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar, of toch niet bewust. Indien we toch merken dat er persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar door onze Diensten verzameld worden of terechtkomen, zullen we gepaste acties ondernemen om deze informatie zorgvuldig te verwijderen.

Gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens zoals ras, seksuele geaardheid, gezondheid, godsdienstige of politieke opvattingen) worden niet actief verzameld door ons.

De wettige basis waarop we berusten voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is de volgende:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ons en jou als Gebruiker of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons rust (bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om persoonsgegevens vrij te geven aan een rechtbank of een regelgevende instantie); of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om de Diensten te blijven verbeteren), in welk geval we er steeds naar streven om een evenwicht te vinden tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy, vooral wanneer je minderjarig bent; of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (academisch wetenschappelijk onderzoek is een taak van algemeen belang van een universiteit).

Indien het verwerken van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van bovenstaande redenen, zullen we steeds je toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken. Indien je ervoor kiest om geen toestemming te geven, of je toestemming intrekt, zal het mogelijk niet (langer) mogelijk zijn om onze Diensten (ten volle) te benutten. Als we ons voor de verwerking van jouw persoonsgegevens beroepen op jouw toestemming, heb je het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Je kan dit doen door ons te contacteren (zie contactgegevens aan het begin van dit document).

5. Het delen van jouw persoonsgegevens

Enkel personen die verbonden zijn aan de onderzoeksgroep Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie (DTAI), Leuven (Arenberg), Departement voor Computerwetenschappen, van de KU Leuven, die verplicht zijn de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen, zullen jouw persoonsgegevens verwerken.

We zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. We zullen jouw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Hoe we jouw persoonsgegevens bewaren en jouw persoonsgegevens beschermen

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde KU Leuven server.

We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig: jouw persoonsgegevens worden bijgehouden in jouw eTeacher gebruikersaccount en zullen automatisch verwijderd worden van zodra je beslist om je account te verwijderen. Persoonsgegevens die opgeslagen en verwerkt zijn buiten je eTeacher account worden verwijderd zodra de verwerkingsactiviteit afgerond is en de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.

eTeacher heeft naar eigen mening voldoende maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van jouw persoonsgegevens. De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet-toegelaten verwerking zijn zo goed mogelijk gereduceerd. Dit betekent helaas niet dat alle risico’s uitgesloten kunnen worden. Bij een inbreuk op de wettelijk toegestane verwerkingen in eTeacher zullen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen getroffen worden om de schade tot een minimum te beperken.

7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Meer bepaald heb je de volgende rechten:

 • Recht op toegang: je kan steeds toegang vragen tot jouw persoonsgegevens. Dit is het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken.
 • Recht op rectificatie: je kan steeds een verbetering vragen van onnauwkeurige of foute gegevens, alsook de vervollediging van onvolledige gegevens.
 • Recht op wissing: je hebt het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht ons in bepaalde gevallen die wettelijk bepaald zijn te vragen om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht om in bepaalde gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In het geval dat je jouw bezwaar uit tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van toegang tot en het gebruik van eTeacher, wees er je dan ten volle van bewust dat er geen contractuele verhouding mogelijk is en dat je eTeacher niet (langer) (ten volle) kan gebruiken.
 • Recht op gegevensoverdracht: in bepaalde gevallen, zoals bepaald door de wet, kan je de gegevensoverdracht vragen van de persoonsgegevens die je aan eTeacher hebt verstrekt, aan jezelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om je rechten uit te oefenen, gelieve het online formulier in te vullen dat voor deze doeleinden beschikbaar is gemaakt op de volgende website: https://admin.kuleuven.be/privacy/aanvraagformulier.

We zullen je verzoek zo snel mogelijk behandelen, en in elk geval binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van je verzoek en na controle van je identiteit.

8. Links naar en opgenomen inhoud van websites van derden

Andere websites die aan onze website kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder deze Privacyverklaring. We moedigen bezoekers aan om de privacyverklaringen op elk van deze andere websites te lezen voordat ze persoonsgegevens vrijgeven.

Deze website kan verder inhoud van websites van derden bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, posts op sociale media, enz.). Opgenomen inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking door derde partijen betekenen en je interactie met deze opgenomen inhoud monitoren, met inbegrip van de interactie met opgenomen inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

KU Leuven is niet verantwoordelijk voor de gegevens die andere websites over jou verzamelen.

9. Updates

We kunnen deze Privacyverklaring nu en dan wijzigen. De laatste versie van onze Privacyverklaring is altijd beschikbaar op https://eteacher.be/privacy. De laatste versie dateert van 26 augustus 2021. De nieuwe gewijzigde privacyverklaring is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Daarom raden we u aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

10. Hoe een klacht indienen

Je kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt.